CO BYCHOM MĚLI ZNÁT PŘEDEM

Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000,- Kč. Současně se ruší valorizační podmínka v zákoně o státní sociální podpoře. (Informace ČSSZ)

Nastalo-li úmrtí doma je třeba:

 • vždy přivolat lékaře
 • přivolat jakoukoli pohřební službu na odvoz zemřelého
 • v nejbližší době, nejlépe druhý den, vybrat a navštívit pohřební službu, kde sjednáte pohřeb / ze zákona máte právo 2 dny dovolené – 1 den na zajištění pohřbu a 1 den účast na pohřbu/

Nastalo-li úmrtí v nemocnici:

 • stačí pouze vybrat a navštívit v nejbližším čase pohřební službu
 • 48 hodin po úmrtí se v nemocnici neplatí žádné poplatky

UPOZORNĚNÍ: Nejste povinni sjednávat obřad u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého.

Při objednání pohřbu u nás budete potřebovat:

 • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
 • rodný a oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého – můžete předat přímo v naší kanceláři
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu

V našich kancelářích obdržíte veškeré další informace o smutečním rozloučení, zpopelnění, pohřbu do země, církevních pohřbech, rozptylu, vsypu a uložení urny.

Vyřídíme za Vás:

 • hudbu
 • květinové dary
 • smuteční oznámení (vytištění přímo v kanceláři na počkání)
 • fotografa
 • řečníka nebo kněze
 • úmrtní list – matriku

Urna je u nás uschována do vyzvednutí zdarma. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

ÚMRTNÍ LIST

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list.

Doklady pro vydání úmrtního listu:

 • občanský průkaz zemřelého
 • občanský průkaz objednavatele
VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD

Uvádíme zde několik informací o vdovských/vdoveckých důchodech a podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění:

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

 • byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo
 • splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

 • pečuje o nezaopatřené dítě
 • pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné
 • pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let
 • je plně invalidní
 • dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let.

Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)

 • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 • Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně.
 • Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

SIROTČÍ DŮCHOD

Uvádíme zde podmínky nároku na sirotčí důchod dle zákona § 52 o důchodovém pojištění:

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

 • rodič (osvojitel), nebo
 • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče
 • jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání)

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)

 • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 • Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně; v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.
 • Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Podávání žádosti o důchod

(§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Za občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné moci.

Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

NÁROK NA PLACENÉ PRACOVNÍ VOLNO

Zemřeli vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna (na zařízení pohřbu) a jeden placený den volna na pohřeb.

Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb.

Jestliže pohřeb zařizujete, máte nárok ještě na jeden volný den navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti.